บรรยากาศแบบนี้อย่าอยู่กรุงเทพฯให้มันเสียของ

ถ่ายจากหลังห้อง เวลา 8.20 น.
0