Fish Meat Noodle

From KL


รสชาติกลางๆ แต่ปลาทอดอร่อย ในน้ำซุปมีเส้นหมี่ขาวทีใหญ่กว่าบ้านเราเล็กน้อย และผักกาดดองที่ซอยมาแล้ว
1