ขอปกป้องสิทธิ์ของท่านด้วยชีวิต


แม้ข้าพเจ้าจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูด
แต่ข้าพเจ้าขอปกป้องสิทธิ์การพูดของท่านด้วยชีวิต
0