เก็บตกสอบ Compre MBA จุฬา ปี 2015

จาก blog ที่แล้วเรื่องการเตรียมตัวสอบ
หลังจากผ่านการสอบเมื่อวันอาทิตย์ไปแล้ว ก็ขอมาเก็บตกรายละเอียดหน่อยครับ

บรรยากาศก่อนสอบ

คือปกตินิสิตน่าจะอ่านหนังสือกันจริงจังประมาณอาทิตย์สุดท้ายก่อนสอบล่ะครับ (คืออ่านนานกว่านั้นก็ลืมอยู่ดี)
และ 2 วันก่อนสอบ ก็จะตะลุยทำเคสเก่าๆกัน ซึ่งรุ่นพี่ก็มีการแนะนำให้ลองจับเวลาเขียนเคสจริงดู ว่าจะเขียนทันไหม จะได้ปรับตัวถูก แต่อันนี้ผมไม่ได้ทำเพราะคิดว่า จับเวลาไปก็เท่านั้น เราไม่สามารถเร่งให้ตัวเองเขียนเร็วขึ้นได้อยู่เลย เลยพยายามทำความเข้าใจ และสรุปความคิดรวบยอดให้ได้ดีกว่า

ผมเองเก็งว่าจะออก THAI, OISHI แล้วก็ CPN ก็เลยเอารายงานประจำปีของกลุ่มนี้มานั่งอ่านดู แล้วก็เอารายงาน SM เก่าๆมานั่งอ่าน

ส่วนคืนหมาหอนคืนสุดท้าย FB ของเพื่อนๆในรุ่นทุกคนจะ Active มาก เพราะใกล้เวลาแล้ว เริ่มเครียด เลยต้องหาที่ระบาย ฮ่าๆ

กรณีศึกษาที่ออก

ข้อสอบปีนี้ ออก TESCO LOTUS ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (เอกชัยดิสทริบิวชัน) ทำให้งบการเงินที่ให้มาไม่ค่อยละเอียด มีแค่งบสรุปคร่าวๆของงบแสดงฐานะทางการเงิน กับงบกำไรขาดทุน ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน ไม่มียอดเงินสดมาให้ มีแค่สินค้าคงเหลือมายอดเดียว แล้วก็ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และลูกหนี้การค้า

ส่วนเคส ก็ใส่มาทั้ง 2 segment คือตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งวิเคราะห์คู่แข่งคือ บิ๊กซี แมคโคร มาให้พร้อม และตลาดค้าปลีกขนาดเล็กที่จัดเต็มมาทั้ง CP All, Lawson, Family Mart, Tops รวมถึงรายอื่นที่จะเข้าตลาดมาด้วย แล้วยังแถมตลาดออนไลน์มาให้อีกต่างหาก

รวมแล้วทั้งหมด 30 หน้า แต่สามารถอ่านข้ามๆได้ครับ

ข้อสอบ

ข้อสอบรอบนี้ดูจะเน้นเรื่อง SWOT และแผนกลยุทธ์เป็นหลัก เพราะข้อสอบการเงินถามเรื่องให้หา SWOT จากงบการเงินพร้อมทั้งวิเคราะห์งบ ส่วนอีกข้อให้เลือกกลยุทธ์ทางการเงินที่ส่งเสริมการเติบโตของกิจการ

ส่วนแผนกลยุทธ์ออกคล้ายๆเดิม คือถาม Issue, Problem วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) วิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม (Industry Environment) วิเคราะห์การภายในเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน แล้วก็หากลยุทธ์ TOWS Matrix เพื่อสรุปกลยุทธ์ที่แนะนำในแต่ละระดับ

ส่วนการตลาดให้หาจุดแข็งเมื่อเทียบกับคู่แข็ง และเลือกโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงมหาภาพ มาสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยให้บริษัทเติมโตอย่างยั่งยื่น

ข้อสอบการเงินกับการตลาดดูจะแปลกจากทุกปีนิดหน่อยที่ให้เอาผลการวิเคราะห์เคสมาใช้ในการทำข้อสอบด้วย เพราะข้อสอบปีก่อนๆ จะไม่ลงลึกไปถึงการใช้ผลการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ แต่ในความเป็นจริงถือว่าข้อสอบดีขึ้นนะครับ เพราะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละส่วนมาใช้ร่วมกัน ทำให้นิสิตต้องวิเคราะห์เคสในภาพรวม และเขียนคำตอบที่สอดคล้องกัน

เวลาประมาณ 4 ชม. ผมอ่านเคสไป 40 นาที ทำส่วนการเงินไปประมาณ ชม. นึง ทำแผนกลยุทธ์ไปชม.ครึ่ง แล้วก็ทำส่วนแผนการตลาดไปประมาณ 40 นาที เสร็จก่อนเวลาประมาณยี่สิบนาที ก็กลับไปนั่งปรับ แก้ไขบางส่วนที่เขียนไม่ครบ แล้วก็ออกจากห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 5 นาที

สอบเสร็จ ก็จบ โล่งครับ

รอไปเกาหลีกับคณะ (รุ่นนี้มีดูงานเกาหลี 5 วัน 3 คืนฟรี ถือว่าคุ้มค่าเทอมดี เพราะรุ่นก่อนๆไม่มี)

0